Fondverksamhet i Sverige styrs av lagar, Finansinspektionens föreskrifter och branschens egna riktlinjer. Det är ett omfattande regelverk som fondbolagen och advisorer inom fondförvaltning ska följa. I den här texten berättar vi mer om vad du som kund hos en advisor ska känna till om regler och lagar så att allting går rätt till. Det är bra att veta om dessa saker även om man har en expert (fondförvaltnings-advisor) som stöd. En advisor är ändå bara en människa som kan göra fel och det kan vara bra att som kund känna att man har koll och därmed lite kontroll.

Fonden och bolaget är åtskilda

Det är skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Det är lag på detta. Detta åstadkommer man genom att samtliga fondens tillgångar förvaras hos ett annat bolag, ett så kallat förvaringsinstitut. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde eftersom fondens tillgångar inte ingår i fondbolagets konkurs. Fondens tillgångar ägs även fortsättningsvis av fondandelsägarna, det vill säga spararna. På så sätt undgår man risken att alla pengar kan försvinna på grund av ett misstag som en advisor gör. Själva fonden kan med andra ord inte gå i konkurs. Skulle fondbolaget som förvaltar fonden gå i konkurs, tas fonden över av en annan fondförvaltare och advisor. Om sådan saknas betalas fondens förmögenhet ut till andelsägarna. Detta skydd ersätter den så kallade insättningsgarantin som finns för andra sparformer.

Två regler som kan vara bra att känna till

Enligt lagen om värdepappersfonder ska fondbolaget och respektive advisor i förvaltningen handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Med detta menas att alla andelsägarna ska behandlas lika och att advisorn ska försöka ge dem en så bra avkastning som möjligt utifrån fondens placeringsinriktning och risk samt eventuella andra kriterier som fastställts för fonden. Den andra regeln är att för varje fond ska fondbestämmelser godkännas av Finansinspektionen. Fonden får inte avvika från den placeringsinriktning som angetts i bestämmelserna. En Sverigefond som angett att den placerar enbart i svenska aktier får exempelvis inte placera i hela världen. Det är fondförvaltarens, eller den så kallade advisorns ansvar att se till att lagarna följs av fondbolaget. Med andra ord har du som kund inget ansvar, men det kan vara bra att veta om reglerna och kontrollera sitt bolag. Inte bara för sin egna ekonomis skull, utan för det etiska ansvaret mot finansmarknaden och börsen.